Reklamačný poriadok

1. Záručná doba predávaného tovaru je 24 mesiacov. Začína plynúť v deň prevzatia tovaru kupujúcim. Vada tovaru a nároky vyplývajúce z vady tovaru musia byť uplatnené do konca záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie.

2. Právo zodpovednosti za vady sa uplatňuje u predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená.

3. Vady musí Kupujúci uplatniť u Predávajúceho bez zbytočného odkladu. Za vadu tovaru nemožno považovať, resp. záruka sa nevzťahuje na: 

a) zmenu vlastnosti tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia,
b) nesprávneho použitia,
c) v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený,
d) v dôsledku akéhokoľvek poškodenia Kupujúcim či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu,
e) vady, pre ktoré bola dojednaná nižšia cena a Kupujúci bol upozornený, že vec má vadu a o akú vadu ide.

4. Tovar môže byť používaný výhradne k účelu, ku ktorému je určený.

5. Kupujúci pri uplatnení reklamácie uvedie podrobný popis závady, svoje kontaktné údaje a zároveň zašle reklamovaný tovar na adresu Predávajúceho formou doporučeného listu. Tovar je potrebné odoslať na reklamáciu správne zabalený, aby počas prepravy nedošlo k jeho poškodeniu alebo znehodnoteniu. Náklady na dodanie reklamovaného tovaru Predávajúcemu uhrádza Kupujúci. Predávajúci si vyhradzuje právo neakceptovať tovar zaslaný na dobierku.

6. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, Kupujúci má právo na jej bezplatné a včasné odstránenie. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, kupujúci má právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

7. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní a v odôvodnených prípadoch najmä ak sa vyžaduje objednanie nového tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.   

8. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

9. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. 

10. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. 

11. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď Kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania. 

12. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. 

Reklamáciu je možné podať aj telefonicky. 0907631143