Ochrana osobných údajov

Firma: MILCOLN INDUSTRIAL s.r.o.
Sídlo: Oravská Poruba 407 027 54 Oravská Poruba
IČO: 47479809
E-mail: info@enalepky.sk
Telefónne číslo: +421907631143

Informácie a poučenie o právach v zmysle § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov vrátane nariadenia EÚ č. 2016/679, o ochrane jednotlivcov pri spracovaní osobných údajov
.

Správcom Vašich osobných údajov je eNALEPKY.sk a Vaše osobné údaje bude spracovávať podľa nižšie uvedených zásad (ďalej len "zásad").

eNALEPKY.sk spracováva iba osobné údaje, ktoré nám poskytujete v súvislosti s nákupom tovaru na www.enalepky.sk. Jedná sa o údaje pri registrácií:

 • meno a priezvisko;
 • e-mail;
 • telefónne číslo;
 • a ďalšie nepovinné informácie, ktoré nám sami poskytnete v rámci Vášho používateľského profilu (napr. pohlavie, krajina, dátum narodenia, ...).

Rovnako sa jedná o údaje, ktoré získavame, keď navštívite internetový obchod www.enalepky.sk, a to:

 • podrobnosti o tom, akým spôsobom ste náš internetový obchod www.enalepky.sk našli;
 • IP adresa;
 • súbory cookies;
 • a prípadne iný online identifikátor (napr. prihlasovacie údaje).

Citlivé údaje, ktorými sa rozumejú informácie o Vás, vypovedajúce o národnostnom, rasovom alebo etnickom pôvode, politických postojoch, členstve v odborových organizáciách, náboženstve a svetonázore, odsúdení za trestný čin, zdravotnom stave a sexuálnom živote subjektu údajov a genetický údaj dotknutej osoby, alebo akýkoľvek biometrický údaj, ktorý umožňuje priamu identifikáciu alebo autentifikáciu subjektu údajov, po Vás nepožadujeme a nie ste povinní ich poskytnúť. Ak tak urobíte, resp. poskytnete nám akékoľvek citlivé údaje, robíte tak dobrovoľne podľa vlastného uváženia.

 Hlavnými účelmi, pre spracovanie Vašich osobných údajov sú:

 • správa užívateľských účtov - jedná sa o osobné údaje, ktoré nám poskytnete a ktoré získavame, keď nakupujete naše produkty;
 • zlepšovanie, funkčnosť a bezpečnosť Webových stránok pri  nákupe našich produktov - jedná sa o osobné údaje, ktoré získavame, keď nakupujete naše produkty;
 • zlepšovanie kvality našich služieb, ich obsahu a vývoja nových - jedná sa o osobné údaje, ktoré získavame, keď nakupujete naše produkty;
 • zasielanie obchodných oznámení (newsletterov), najmä spravodaje s novinkami a akciovými ponukami - jedná sa o Váš email;
 • zasielanie personalizovaných ponúk (obchodných oznámení) vychádzajúcich z   Vášho správania na Webových stránkach - jedná sa o Váš email a o osobné údaje, ktoré získavame, keď nakupujete naše produkty;
 • ochrana našich práv - jedná sa o osobné údaje, ktoré nám poskytnete a ktoré získavame, keď nakupujete naše produkty;
 • a na štatistické účely - jedná sa o osobné údaje, ktoré získavame, keď navštívite internetový obchod www.enalepky.sk (v tejto súvislosti sa Vaše údaje zvyčajne agregujú tak, že nemožno určiť Vašu totožnosť) a nakupujete naše produkty;
 • zasielanie obchodných oznámení (newsletterov), najmä pravidelné spravodaje s novinkami a akciovými ponukami;

Vaše osobné údaje budeme spracovávať len po nevyhnutne nutnú dobu potrebnú pre účely ich spracovania (t.j. po dobu 24 mesiacov alebo dovtedy, kým ho neodvoláte). Priebežne preverujeme, či naďalej trvá potreba spracúvať určité osobné údaje potrebné na určitý účel a ak zistíme, že už nie sú potrebné pre žiadny z účelov, na ktorý boli spracovávané, Vaše osobné údaje zlikvidujeme či anonymizujeme.

Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí, ochrana Vašich dát je našou prioritou a Vaše osobné údaje zhromažďujeme a uchovávame v zabezpečenej databáze, kde sú chránené v maximálnej možnej miere pomocou dostupných moderných technológií. Beriete tiež na vedomie, že eNALEPKY.sk vynaloží maximálne úsilie, aby neprišlo k  neoprávnenému spracovaniu Vašich osobných údajov, avšak eNALEPKY.sk nenesie zodpovednosť za prípadné neoprávnené zásahy tretích osôb, v dôsledku ktorých tieto osoby neoprávnene získajú prístup k Vašim osobnÝm údajom a/alebo k Vášmu profilu na www.enalepky.sk. V tejto súvislosti Vás však ubezpečujeme, že pravidelne kontrolujeme, či náš systém neobsahuje slabé miesta a nebol vystavený útoku a používame také bezpečnostné opatrenia, aby pokiaľ možno, nedošlo k neoprávnenému prístupu k Vašim osobným údajom, a ktoré s ohľadom na aktuálny stav  a aktualizáciu technológií poskytujú dostatočné zabezpečenia.

Vaše osobné údaje sú sprístupnené zamestnancom eNALEPKY.sk a ďalším spolupracovníkom v súvislosti s plnením ich pracovných povinností, pri ktorých je nutné zaobchádzať s Vašimi osobnými údajmi, vždy však iba v rozsahu, ktorý je v príslušnom prípade nevyhnutný a za dodržania patričných bezpečnostných opatrení a štandardov ochrany osobných údajov.

Popri tom sú Vaše osobné údaje odovzdávané tretím osobám, ktorých odborných a špecializovaných služieb využívame pri plnení našich záväzkov a povinností. V tomto prípade:

 •          Slovenská pošta, a.s.
 •          123 kuriér
 •          Správca internetového obchodu
 •          Účtovník

Vaše osobné údaje nebudú ďalej odovzdávané žiadnym ďalším osobám s výnimkou prípadov, kedy, za určitých presne definovaných podmienok, sme povinní Vaše osobné údaje odovzdať na základe platných právnych predpisov (napr. Polícii, príslušným orgánom štátnej správy, súdom a pod.).

Prístup k osobným údajom 

Máte právo od nás kedykoľvek na základe žiadosti získať potvrdenie či osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, sú alebo nie sú nami spracovávané a ak to tak je, potom najmä na aké účely, komu sú sprístupnené, ako dlho budú nami spracovávané, či máte právo na opravu, vymazanie, obmedzenie spracovania či právo namietať, odkiaľ sme osobné údaje získali, ak nie sú získané od Vás, či dochádza k  automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania a v prípade, že nebudú nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb aj kópiu osobných údajov.

Oprava osobných údajov

Máte právo na opravu či doplnenie Vašich osobných údajov, ak sú nepresné alebo neúplné.

Vymazanie osobných údajov

Máte právo, aby sme Vaše osobné údaje vymazali, najmä ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo spracované, osobné údaje boli spracované nezákonne, alebo nám to ukladá zákonná povinnosť.

Obmedzenie spracovania osobných údajov

Máte právo na to, aby sme obmedzili spracovanie Vašich osobných údajov do tej doby, než budú vyriešené akékoľvek prípadné sporné otázky týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov (napr. po dobu overenia presnosti Vašich osobných údajov, či ak spracovanie Vašich osobných údajov je protiprávne, ale namiesto ich vymazania budete požadovať len obmedzenie ich použitia a pod.).

Prenosnosť osobných údajov 

Pokiaľ nám v súvislosti so zmluvou (nákup tovaru) alebo na základe súhlasu (odoberanie noviniek) poskytnete Vaše osobné údaje a ich spracovanie sa vykonáva automatizovane, budete mať od 25. 5. 2018 právo od nás získať takéto údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Ak je to technicky možné, možno údaje odovzdať aj Vami určenému správcovi, ak bude riadne určená osoba konajúca za príslušného správcu a bude možné ju autorizovať.

Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

Máte právo tam, kde je spracovanie osobných údajov založené na Vašom súhlase, tento svoj súhlas odvolať a to na kontaktoch uvedených nižšie.

Ďalšie informácie týkajúce sa Vašich práv a podmienok k nim sa vzťahujúcim, obsahujú právne predpisy v oblasti ochrany osobných údajov (vrátane nariadenia EÚ č. 2016/679).

V prípade, že budete chcieť čokoľvek vysvetliť, prípadne budete chcieť s niečím v tomto ohľade poradiť, alebo budete chcieť uplatniť niektoré z Vašich práv,  môžete sa na nás kedykoľvek obrátiť prostredníctvom nášho kontaktného formulára tu alebo na info@enalepky.sk alebo tel.čísle 00421907631143.

Vyhradzujeme si právo tieto Zásady kedykoľvek meniť, pričom dátum poslednej zmeny týchto Zásad vždy uvedieme.

Tieto Zásady sú platné od 25. 5. 2018.