Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

1. Zmluvné strany

Predávajúci:
MILCOLN INDUSTRIAL s.r.o.
Oravská Poruba 407, 027 54

IČO: 47479809, DIČ: 2023896171

zapísaný v OR vedenom Okresným súdom Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č.: 60611/L, prevádzkovateľ internetového obchodu www.enalepky.sk

E-mail: info@enalepky.sk
Banka: Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky

IBAN: SK5683300000002602546915, SWIFT: FIOZSKBAXXX

Kupujúci:
Fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky zo stránky www.enalepky.sk.

Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj

Predmestská 71, P.O. Box B-89;

011 79 Žilina 1

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

tel. č.: 041/ 7632 130

fax č.: 041/ 7632 139

e-mail: za@soi.sk

Adresa na uplatnenie reklamácií:

eNALEPKY.sk, MILCOLN INDUSTRIAL s.r.o., Oravská Poruba 407, 02754, e-mail: info@enalepky.sk

2. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") sa vzťahujú na obchodné vzťahy prostredníctvom internetového obchodu www.enalepky.sk medzi predávajúcim a kupujúcim.

Kupujúci je spotrebiteľ, ktorý po vlastnej autorizácii odoslal elektronickú objednávku (ďalej len „kúpna zmluva“), spracovanú systémom obchodu www.enalepky.sk.

Spotrebiteľskou zmluvou je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom. 

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

Dodávateľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho ako účastníkov kúpnej zmluvy ďalej upravujú a dopĺňajú:

- ustanovenia právnej úpravy kúpnej zmluvy podľa ust. § 588 a nasl. v spojení s ust. § 612 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.

- ustanovenia Zák.č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a Zák.č.  102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zmluvou uzavretou na diaľku sa na účely VOP rozumie zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu.

Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho. 

3. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpnou zmluvou sa rozumie "Zmluva uzatvorená na diaľku" podľa zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorú uzaviera predávajúci a kupujúci na základe zásielkového predaja. Kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe potvrdenia objednávky, v momente prevzatia objednaného tovaru kupujúcim. Všetky ostatné náležitosti a povinnosti vyplývajúce z realizácie zásielkového predaja sú uvedené nižšie a riadia sa povinnosťami vyplývajúcimi z vyššie menovaného zákona.

Objednávky podané prostredníctvom www.enalepky.sk sú považované za záväzné.

Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí.

Každá objednávka je potvrdená formou e-mailovej správy zaslanej na adresu uvedenú kupujúcim. Objednávka stráca charakter záväzného dokladu, ak dôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia (nekompletnosť objednávky, zmena ceny za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia). V takom prípade predávajúci kontaktuje kupujúceho emailom alebo telefonicky a dohodne nové podmienky dodania. Ak kupujúci súhlasí s upravenými podmienkam, potvrdí to emailom, ktorý sa považuje za záväzný.

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je riadne vyplnený objednávkový formulár (predpísané údaje a náležitosti).

Vyplnením záväznej objednávky, registračného formulára alebo emailovej komunikácie v rámci internetového obchodu dáva kupujúci predávajúcemu súhlas k zhromažďovaniu a archivovaniu osobných údajov o kupujúcom a o jeho nákupoch.

Predávajúci sa zaväzuje, že údaje neposkytne tretej osobe. Výnimku tvoria údaje potrebné pre prepravu tovaru (meno, priezvisko, adresa a telefón pre kontakt dopravcu so zákazníkom).

Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho po jeho úplnom zaplatení a prevzatí.

Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári.

4. Záruky a reklamácie

Na všetok predávaný tovar je poskytovaná záručná doba v trvaní 24 mesiacov od dátumu prevzatia tovaru (zákon č 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov).

Pri mechanickom poškodení výrobku kupujúcim, skladovaním výrobku v nevhodných podmienkach kupujúcim táto záruka zaniká. Zodpovednosť za škodu prechádza na kupujúceho v momente prevzatia predmetu zmluvy od dopravcu. Zodpovednosť za vady zistené pri prevzatí tovaru nesie predávajúci len vtedy, ak neboli spôsobené kupujúcim.

Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru od prepravcu tento tovar skontrolovať, v prípade poškodenia tovaru pri preprave tovar neprebrať. Prípadné chyby v objednávke, ako chýbajúca časť objednávky, zlá farba, alebo rozmer produktu je nutné nahlásiť čo najskôr mailom, pre rýchle vybavenie nápravy.

Zo záruky sú taktiež vyňaté chyby, ktoré vznikli pri živelnej pohrome. Záruka sa nevťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.

Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho, a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.

Kupujúci má právo požadovať odstránenie chýb v prípade, že je to možné alebo môže požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo výmenu tovaru za ten istý. (Ak chýba nejaká časť objednávky, písmenko, alebo iná časť objednávky, predávajúci túto chybu bezodkladne napraví.) V prípade, že nie je možné záručné vady odstrániť,(zlá farba, alebo rozmer produktu) má kupujúci právo na výmenu chybného tovaru za nový alebo vrátenie peňazí.

V prípade reklamácie je kupujúci povinný doručiť tovar na adresu predávajúceho: eNALEPKY.sk, MILCOLN INDUSTRIAL s.r.o., Oravská Poruba 407, 02754.

Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Po obdržaní tovaru, písomnej reklamácií a kópie faktúry je predávajúci povinný do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie písomne oboznámiť kupujúceho s výsledkom reklamačného konania.

5. Odstúpenie od zmluvy

Upozornenie: S ohľadom na ust. § 7 ods. 6 písm. c) zákona č. 102/2014 Z.z. nie je možné vrátiť tovar, ktorý je zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa. V našom e-shope je možné si zakúpiť aj personalizovaný tovar. Podľa tohto zákona spotrebiteľom pri tomto tovare NEMÁ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní bez udania dôvodu. V prípade neprevzatia dobierky s takýmto tovarom, je spotrebiteľ  povinný uhradiť 100% kúpnej ceny tovaru + náklady na poštovné a náklady na poštovné za vrátenie zásielky + náklady na znovuposlanie balíka.

Spotrebiteľ je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní pri tovaroch:

- kde si nevyberá farbu, v ktorej mu máme tovar vyrobiť.

- kde si nevyberá rozmer, v ktorom mu máme tovar vyrobiť.

- kde si nevyberá znenie podpisu, alebo oslovenia na nálepke.

Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči, napríklad e-mailom.

Tovar musí byť v stave, v akom bol kupujúcemu doručený. Nesmie byť použitý, nalepený, prilepený a nesmie mať odstránené ochranné fólie. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar pošleme prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.

Tovar, ktorý bude doručený dobierkou na našu adresu nebude vyzdvihnutý.

Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.
V prípade odstúpenia od zmluvy je kupujúci povinný (ak mu tovar bol doručený) doručiť tovar na adresu predávajúceho: eNALEPKY.sk, MILCOLN INDUSTRIAL s.r.o., Oravská Poruba 407, 02754, do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy..

6. Platobné a dodacie podmienky

Produkty skladom z internetového obchodu www.enalepky.sk expedujeme do 3. pracovných dní  od vytvorenia objednávky. Produkty, ktoré nie sú skladom expedujeme podľa individuálnej dohody s kupujúcim. Spolu s tovarom zasielame v balíku aj postup lepenia.  Každý zákazník je informovaný o zaslaní tovaru emailom, na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim v objednávke.

Cena poštovného v rámci SR:

 • Slovenská pošta – listová zásielka – platba vopred na účet – 4,90 €.
 • Slovenská pošta – listová zásielka – platba na dobierku – 6,40 €.
 • Packeta – Z-BOX alebo Výdajné miesto – platba vopred na účet – 4,50 €.
 • Packeta – Kuriér doručenie na adresu – platba vopred na účet – 5,50 €.
 • Poštovné je ZADARMO pri objednávkach nad 50 €.
 • Osobné prevzatie tovaru je ZADARMO.
 • Doba dodania od momentu odoslania objednávky je 1-2 pracovné dni.

Cena poštovného v rámci CZ:

 • Česká pošta – listová zásielka – platba vopred na účet – 6,00 €.
 • Česká pošta – listová zásielka – platba na dobierku – 6,40 €.
 • Packeta – Z-BOX alebo Výdajné miesto – platba vopred na účet – 5,50 €.
 • Packeta – Kuriér doručenie na adresu – platba vopred na účet – 6,90 €.
 • Poštovné je ZADARMO pri objednávkach nad 50 €.
 • Osobné prevzatie tovaru je ZADARMO.
 • Doba dodania od momentu odoslania objednávky je 2-5 pracovných dní.

Spôsob platby:

 • Dobierka (platba pri prevzatí balíka).
 • Platba kartou cez platobnú bránu ShoptetPay.
 • Platba vopred na účet vo VÚB bankovým prevodom po dohode so zákazníkom v prípade zhotovovania personalizovanej nálepky.

Zásielky, ktoré sú predávajúcemu vrátené ako nevyzdvihnuté, zašleme znovu len na vyžiadanie kupujúceho a kupujúci nesie náklady spojené s opakovaným dodaním. V prípade nevyzdvihnutia DOBIERKY si vyhradzujeme právo zamietnuť tomuto kupujúcemu každú ďalšiu objednávku, ktorú si objedná formou dobierky, schválené budú len objednávky platené platbou vopred.

Dodacie podmienky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti tovaru a prevádzkových možností realizované v čo najkratšom čase, zvyčajne do 2 pracovných dní od vystavenia objednávky, vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia, po dohode s kupujúcim.

Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho, predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru. Po uplynutí 14 dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.

Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.

Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Súčasťou dodávky plnenia nie je inštalácia predmetu plnenia. Dopravu na adresu určenia zaisťuje vždy predávajúci.

Predávajúci zaisťuje rozvoz tovaru Slovenskou poštou alebo 123 kuriérskou službou po celej Slovenskej republike. V Českej republike Českou poštou a 123 Kurýrom. Náklady na dopravu tovaru rozlišujeme podľa hodnoty objednávky a spôsobu platby. Konkrétny spôsob dodania si kupujúci zvolí v sekcii „doprava a platba“ v nákupnom košíku.

Všetky uvádzané ceny sú vrátane 20 % DPH. FIRMA NIE JE PLATCOM DPH.

7. Osobné údaje a ich ochrana

Ochrana osobných údajov

Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem zvolenej prepravnej spoločnosti, ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa Zákona č. 18/2018 Z.z.

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom.

Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne:

 • právo na informácie, ktoré sú plnené týmto obsahom a obchodnými podmienkami,
 • právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby – § 21 Zákona
 • právo dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú vaše údaje spracovávané, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail info@enalepky.sk,
 • právo na opravu osobných údajov – § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak sú neaktuálne,
 • právo na vymazanie osobných údajov – § 23 Zákona. Využijete v prípade ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje,
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – § 24 Zákona uplatníte v prípade ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom,
 • právo namietať spracovanie osobných údajov – § 27 Zákona,
 • právo na prenosnosť osobných údajov,
 • právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajov.

Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, ktoré sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov pre účely archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, vystavenia skladových (dodacích) listov, zabezpečenia dopravy ako aj účtovania v účtovníctve, zaslania potvrdenia.

Tieto stránky zaznamenávajú vašu IP adresu, informácie o čase koľko času strávite prezeraním tých stránok a informácie o tom z akých stránok k nám prichádzate.

Cookies sú textové súbory, ktoré sú ukladané vo vašom počítači a používajú sa aj na meranie návštevnosti stránky a prispôsobenie zobrazenia stránok a vďaka týmto súborom Vám dokážeme ponúknuť kvalitnejší obsah.

Preto tieto súbory vnímame ako náš oprávnený záujem. Niektoré súbory cookies sú súbormi tretích strán, napr. Youtube, Google a podobne.

Súbory cookies si môžete kedykoľvek vymazať alebo ich zbieranie nastaviť priamo v nastaveniach internetového prehliadača. Ak chcete odmietnuť zbieranie súborov cookies nastavte si to vo svojom internetovom prehliadači.

UPOZORNENIE:

Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov v e-shope na účely e-mailového marketingu, súhlasil so zasielaním e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu.

Osobné údaje pre e-mailové marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, e-mailová adresa sú poskytnuté na dobu piatich rokov. Tieto osobné údaje nie sú poskytované tretím stranám.

Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite mažeme. Odhlásenie je možné aj prostredníctvom odškrtnutia políčka v užívateľskom účte používateľa (ak kupujúci požiadal o vytvorenie užívateľského účtu). Z našej strany vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na účely e-mailového marketingu.

8. Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. 

Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito podmienkami predaja a že s nimi súhlasí.

Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho o žiadosťou o nápravu.

Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu.

V Oravskej Porube, dňa 01.05.2023.