Top produkty

Najnovšie

Žiadne nové produkty

Zľavy

Všeobecné obchodné podmienky 

Spoločnosť MILCOLN s.r.o., so sídlom Oravská Poruba 407, 027 54 Oravská Poruba, Slovenská republika, IČO: 47039442  DIČ: 2023719456 IČ DPH: SK2023719456, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddieľ: Sro, vložka č. 58594/L (ďalej len "eNALEPKY.sk") ako prevádzkovateľ internetového obchodu www.enalepky.sk, tel.:00421907631143, e-mail: info@enalepky.sk.

Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89, Žilina, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, tel. č.: 041/ 7632 130, fax č.: 041/ 7632 139, e-mail: za@soi.sk

Adresa na uplatnenie reklamácie: MILCOLN s.r.o., Oravská Poruba 407, 027 54 Oravská Poruba, Slovenská republika.

Tieto všeobecné obchodné podmienky platia pre dodávky tovaru objednaného v internetovom obchode www.enalepky.sk. Základnou povinnosťou kupujúceho pred objednaním tovaru je dôkladne sa oboznámiť s obchodnými podmienkami a spôsobom nakupovania v internetovom obchode www.enalepky.sk. Obchodné podmienky sa pre kupujúceho stávajú záväznými objednaním tovaru. 

Ceny a platobné podmienky

Všetky ceny uvedené na stránkach sú vrátane DPH. 

Internetový obchod eNALEPKY.sk si vyhradzuje právo jednostranne aktualizovať ceny ponúkaných produktov. Tieto zostávajú v platnosti až do momentu vydania nových cien.

Za cenu tovaru objednaného z www.enalepky.sk sa považuje cena platná v momente prijatia záväznej objednávky. V prípade záväznej objednávky je nutné k hodnote tovaru pripočítať cenu za prepravu podľa zvoleného spôsobu dodania zákazníkom (Poštovné vrámci SR - dobierka, Poštovné do ČR - dobierka), ak nie je pri príslušnom tovare výslovne uvedené inak. 

Dodávka tovaru 

Objednávka odoslaná kupujúcim sa považuje za záväznú. Kupujúci obdrží potvrdenie objednávky emailom. Realizácia dodávky tovaru sa vzťahuje na území Slovenskej Republiky a Českej Republiky. Internetový obchod eNALEPKY.sk zabezpečí dodanie tovaru cez Slovenskú poštu alebo 123 kuriérom na adresu uvedenú v objednávke. Dodacia lehota na objednaný tovar je 24 až 72 hodín (pre ČR 72 až 120 hodín) od potvrdenia objednávky (podľa dostupnosti tovaru na sklade). Z dodacej lehoty sú vyňaté dni pracovného pokoja a štátne sviatky, o trvanie ktorých sa dodacia lehota príslušne predĺži. 

Záruka, zodpovednosť za chyby a uplatnenie reklamácií

Internetový obchod eNALEPKY.sk nezodpovedá za vady, poškodenie tovaru, ktoré vzniknú po odovzdaní tovaru prvému dopravcovi na prepravu pre kupujúceho. Predávajúci umožní kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi. Dohodnutá dodacia lehota platí, ak nenastanú nepredvídané alebo od vôle strán nezávislé okolnosti, t. j. okolnosti vylučujúce zodpovednosť, ako napríklad všetky prípady vyššej moci, ktoré znemožnia jej dodržanie. K týmto okolnostiam patria tiež ozbrojené konflikty, úradné zásahy a zákazy, zdržanie spôsobené pri preprave alebo colnom odbavení, škody spôsobené počas prepravy, a to len v prípade mimoriadnych okolností. Tieto vymenované okolnosti oprávňujú predávajúceho predĺžiť dodaciu lehotu. O týchto okolnostiach je predávajúci povinný kupujúceho bezodkladne informovať.

Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať neporušenie balíka. V prípade jeho poškodenia je na mieste povinný spísať s prepravcom protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Prevzatie poškodeného balíka je na zodpovednosť kupujúceho, reklamácie z toho titulu nebudú v neskoršom termíne uznané. Ak kupujúci zistí poškodenie spôsobené prepravou, ktoré sa prepravuje inak ako vonkajším poškodením balíka, nekompletnosť dodávky, alebo zámenu tovaru, je povinný reklamáciu bezodkladne, najneskôr však do siedmych dní od prevzatia zásielky, uplatniť e-mailom alebo telefonicky, kde sa skontaktuje s našim pracovníkom a ďalej bude postupovať podľa jeho pokynov. Inak sa dodávka považuje za kompletnú a bez závad. Neskoršie reklamácie z dôvodu nekompletnosti obsahu, zámeny tovaru a poškodenia počas prepravy nebudú akceptované. Záručná lehota  na tovar je 24 mesiacov. Začína plynúť dňom dodania objednaného tovaru.

Predávajúci je povinný na vlastné náklady zabezpečiť odstránenie každej chyby ovplyvňujúcej funkčnosť tovaru, ktorá existuje v momente dodávky alebo počas záručnej doby. Predávajúci nenesie zodpovednosť za poškodenie z dôvodu zjavne nesprávnej manipulácie počas záručnej lehoty. 

Spôsob platby a cenník dopravy

  • Dobierka VRÁMCI SR ako doporučená listová zásielka 1. triedy Slovenskej pošty: 4,90 Eur

  • Dobierka VRÁMCI SR 123 kuriérom na adresu: 4,90 Eur
  • Dobierka VRÁMCI CZ ako doporučená listová zásielka 1. triedy Slovenskej pošty: 6,00 Eur (162 Kč)

  • Dobierka VRÁMCI CZ kuriérom českej pošty na adresu: 8 Eur (209 Kč)
  • Poštovné VRÁMCI SR pri objednávke nad 50 Eur: ZADARMO

  • Poštovné VRÁMCI CZ pri objednávke nad 80 Eur (2100 Kč): ZADARMO

Neprevzatie odoslanej zásielky

V prípade, že si kupujúci zásielku na dobierku z ľubovoľných dôvodov neprevezme počas doby odbernej lehoty v trvaní 18 dní od odoslania, je povinný uhradiť predávajúcemu vzniknutú škodu teda poštovné a prípadne ďalšie náklady vynaložené na výrobu tovaru na mieru, podľa požiadaviek - náhradu nákladov za neprevzatie zásielky v sume minimálne 10,- EUR pre odoslané zásielky vrámci SR a minimálne 15,- EUR (400 Kč) pre odoslané zásielky vrámci ČR.

Pokiaľ si zákazník bude priať zaslať tú istú neprevzatú zásielku, bude od neho požadovaná platba vopred na účet. Pri konečnej cene bude však pripočítaný náklad spojený s vrátenou zásielkou. V tomto prípade bude náhrada nákladov za neprevzatie zásielky v sume minimálne 10,- EUR pre odoslané zásielky vrámci SR a minimálne 15,- EUR (400 Kč) pre odoslané zásielky vrámci ČR zrušená. 

Bezpečnosť a ochrana osobných údajov

Osobnými údajmi sa rozumejú informácie o Používateľovi, na základe ktorých možno Používateľa priamo alebo nepriamo identifikovať.

eNALEPKY.sk sa riadi zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch, vrátane nariadenia EÚ č. 2016/679, o ochrane jednotlivcov pri spracovaní osobných údajov a zaručuje sa zaobchádzať s údajmi kupujúceho dôverne a chrániť ich pred prípadným zneužitím. Osobné údaje kupujúceho, ako je meno, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa budú výhradne slúžiť na spracovanie príslušnej objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania zodpovedajúcich platieb a k nevyhnutnej komunikácii. Kupujúci sa týmto zaväzuje uvádzať presné a pravdivé informácie. Osobné údaje kupujúceho nebudú predávané, prepožičiavané, či inak poskytované tretej strane s výnimkou spoločností zabezpečujúcich dodávku tovaru, aj to len údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uskutočnenie konkrétnej dodávky. Údaje o nákupoch sú ukladané v bezpečnej databáze a slúžia na interné štatistické analýzy, s cieľom zlepšovať a zefektívniť poskytovanie služieb. Objednaním tovaru kupujúci súhlasí so zhromažďovaním, spracovávaním a používaním informácií podľa skôr zmienených pravidiel. 

Viac o ochrane osobných údajov TU.

Záverečné ustanovenia, platnosť obchodných podmienok

Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.

Všeobecné obchodné podmienky, ako aj nákupný poriadok internetového obchodu eNALEPKY.sk pre objednávky sú platné od 1.1.2013. 


Žiadne produkty

Zadarmo Poštovné
0,00 € Spolu

Pokladňa

Nájdete nás na Facebooku
Heureka.sk RECENZIE
Instagram